மொழியே உனது அடையாளம்

TAMIL PLANET

அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார் 
என்னுடைய ரேனும் இலர்.

வரலாறை தெரிந்துகொள்ள 
விரைவில்...

ஏதும் இல்லாதவரானாலும் அறிவுடையார் எல்லாவற்றையும் உடையவரே; எதைப் பெற்றவராய் இருந்தாலும், அறிவு இல்லாதவர் ஏதும் இல்லாதவரே.

வரப்புயர நீர் உயரும்,    நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோன்  உயரும்

கண்ணில் ஏக்கம், உண்மை, தெளிவு, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, எண்ணற்ற எதிர்கால கனவுகள்,  தொலைநோக்கு பார்வை. ஓர் நாட்டிற்கு தேவையான அத்தனை தகுதிகளும் கொண்ட தலைவனாய், வந்து நிற்கும் ஓர் சாதாரண மனிதனை பாருங்கள்.....

Copyright © 2016,TamilPlanet All Rights Reserved.